سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدرضا پور سید – کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
سید مهدی پور سید – کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی،شهید چمران اهواز
زهرا منصور نژاد – کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی،دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیر شیوه فرزندپروری والدین بررفتارهای بزهکارانه پسران نوجوان بود جامعه آماری دراین پژوهش شامل کلیه نوجوانان پسر ۱۸-۱۱ سال شهرشیراز میب اشند که درسال ۱۳۹۰ درمرکز کانون اصلاح و تربیت پسرانه شیراز نگهداری می شده و درمدارس راهنمایی مشغول به تحصیل بودند پیش ازاجرای پژوهش مجوز اجرای پرسشنامه از مسئولین امر اخذ شده و همچنین توضیحات لازمه توسط دستیارپژوهش به نوجوانان ارایه شد نمونه آماری گروه اول ۳۰نفر ازپسران نوجوان بازداشت شده درمرکز کانون اصلاح و تربیت م یباشد که پس ازدستگیری به این مرکز ارجاع شده اند نمونه آماری گروه اول گروه مورد مطالعه جمعا ۳۰ نفر از بین افرادنگهداری شده با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند نمونه اماری گروه دوم گروه مورد مقایسه ۳۰نفر از پسران نوجوان عادی می باشند که درمدارس راهنمایی شیراز مشغول به تحصیل بوده اند. باتوجه به تفاوت معنادار درشیوه فرزندپروری والدین دو گروه نوجوان عادی و بزهکار می توان گفت شیوه فرزندپروری اقتدارمنطقی والدین درحکم یک عامل بازدارنده رفتارهای بزهکارانه نوجوان قابلیت استفاده دارد.