سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه مدیرشانه چی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات شاهرود
الهام صفارزاده – عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاداسلامی شاهرود

چکیده:

این مقاله پس از بررسی مهندسی آب و مدیریت منابع آبی، به توضیح شیوههای مختلف در این زمینه میپردازد. استفاده بهینه از منابع آبی درعین حفظ این منابع، موضوعی است که به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک در ایران اهمیت فوق العادهای مییابد. در این مقاله با توجه به این مهم، شیوههای سنتی مهندسی و مدیریت منابع آبی از جمله آب انبارها مورد توجه قرار میگیرد. تقسیم بندیهای گوناگون از انواع آب انبارها، مدیریت منابع تامین آب در آب انبارها، مدیریت و مهندسی آبگیری و بهداشت آب، مدیریت و مهندسی خنکسازی آب و مهندسی آبرسانی و آببرداری از مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد