سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی ملایی – دانشگاه علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه(
محمد ناصرهاشمی نیا – دانشگاه فردوسی مشهد(
علی کاشیها – دانشگاه علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه(
حامد احمدی – دانشگاه علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه(

چکیده:

در این مقاله روش نوینی را در جهت تحلیل عملکرد ژنراتور القایی سهفاز خود تحریک مبتنی بر مینیمم کندوکتانسی که از جانب دو سر شاخه مغناطیس کنندگی (شاخه شنت) یا شاخه خازن شنت مشاهده میشود،ارائه میداریم. عدم وجود مشکل همگرایی، انعطافپذیری و قابلیت تعمیم به بارهایRC و حالت وجود جبرانسازی از مزایای این روش نسبت به روشهای مرسوم (امپدانس حلقه و ادمیتانس گره) است.همچنین روشهای سادهای در جهت دستیابی به فرکانس و راکتانس مغناطیسکنندگی در نقطه کار حالت دائم و علاوه بر آن مینیمم مقدار خازن مورد نیاز برای ایجاد پدیده خود تحریکی ارائه گردیده است. نتایج حاصل از شبیه سازی به صورت شفاف،همخوانی این شیوه را با شیوه های رایج بیان میدارد