سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

لیندا بختیاری – دانشجوی ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، نفتو گاز، دانشگاه شیراز
رحمتالله صبوری – دانشجوی ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، نفتو گاز، دانشگاه شیرا

چکیده:

یکی از فرآیندهای با ارزش جداسازی، کاهشیونهای موجود در آب میباشد که به عنوان فرآیند نمکزدایی معروف است. همچنین میتوان از محصول جانبی فرآیند که شامل مایع تغلیظ شده با درصد وزنی بیشاز ٢٠ % است نمکتولید کرد. در این مقاله سعی شده است که روشهای مختلفی برای تولید آب با غلظت بالا و آب شرب مورد مطالعه قرار گیرد. منبع آب مورد نیاز از آبهای خلیج فارسبوده که با تغلیظ آن هر دو محصول را (برای تولید نمکو آب شیرین) میتوان بدست آورد. روشهای مختلفی برای نمک زدایی موجود است. این مقاله دو روش تبخیر کننده و الکترودیالیز را مورد بررسی و قیاس قرار داده است و طبق نتایج و هزینههای در نظر گرفته شده، میتوان گفت که هزینه ثابت تبخیر کننده سه مرحله ای بیشتر از هزینه تبخیر کننده تک مرحله ای با تراکم مجدد بخار است اما در کل تبخیرکننده سه مرحله ای اقتصادی تر بوده و دارای بازده بیشتری نیز می باشد.