سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معین افضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدسعید بحرینیان – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دراین پژوهش فرایند شبیه سازی جریان هوا دریک فن گریزازمرکز بیان شده است فن گریز ازمرکز ازنوع مینیاتوری با ابعاد ۱۰×۵۷×۱۱۰ میلیمترمکعب می باشد و برای خنک کاری یک رایانه کیفی به کارمیرود درمرحله اول مدلسازی هندسی صورت گرفته است مدلسازی انجام شده براساس ساده سازی هندسه های پیچیده می باشد به این صورت که هندسه پیچیده فن گریز امرکز به هندسه های ساده تفکیک شده و هرکدام جداگانه مدل سازی شده اند سپس با برهمنهش هندسه های ساده هندسه پیچیده نهایی مدلسازی شده است پس از مدلسازی هندسی شبکه محاسباتی درمسیر جریان تولید شده است گسسته سازیمیدان محاسباتی با استفاده از سلولهای بی سازمان تتراهدرال صورتگرفته و سپس حل جریان با استفاده از مدل آشفتگی SST K- انجام شده و نتایج حل جریان به صورت کانتورهای توزیع سرعت و فشاردرمسیر جریان سال درون فن گریز ازمرکز درکارکرد فن با ۳۰۰۰ دور بردقیقه نشان داده شده است.