سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
حمید طاهری شهرآئینی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از این تحقیق بکاربردن روش اسپلاین رگرسیونی تطبیقی چندمتغیره MARS جهت شبیه سازی غلظت بار معلق رودخانه ی ساکرامنتو کالیفرنیا می باشد دراین تحقیق پس از جمع آوری داده های بار معلق و دبی روزانه ایستگاه ساکرامنتو اقدام به شبیه سازی C توسط MARS درسه حالت از داده های ورودی مختلف استفاده توام از دبی و غلظت بار معلق با تاخیر زمانی حالت الف دبی با تاخیر زمانی حالت ب و غلظت بار معلق با تاخیر زمانی حالت ج شد براساس نتایج این مطالعه و توانایی های روش MARS این روش را می توان به عنوان یک روش جدید درشبیه سازی دینامیکی آلودگی ها درسیستمهای آبی ازجمله رودخانه ها معرفی نمود نتایج نشان داد که برای ترکیب ورودی های الف ، ب و ج به ترتیب بهترین انتخاب R=0/865 ,R=0/714,R=0/874می باشند.