مقاله شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت
مقاله هویت رسمی
مقاله هویت غیررسمی
مقاله تلفن همراه
مقاله اینترنت
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منطقی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: دین پرور احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی ایجاد و تعمیق هویت پنهان و غیررسمی در دانشجویان کاربر تلفن همراه و اینترنت می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه، ۴۵۰ نفر دختر و پسر دانشجوی دانشگاه خوارزمی بود که دامنه سنی آنان بین ۱۸ تا ۲۵ سال قرار داشت. نمونه گیری به روش تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای بود که پس از اعتباریابی، روی هر دو جنس به تعداد مساوی در بهار ۱۳۹۱، اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج تحقیق، حکایت از آن دارد که فن آوری های تلفن همراه و اینترنت در شکل گیری هویت پنهان یا غیررسمی کاربران این فن آوری ها موثر واقع آمده اند. علاوه براین، میزان اطلاعات خانواده دانشجویان پاسخ دهنده در مورد چگونگی کاربری آنان از جنبه های پنهان تلفن همراه و اینترنت به شکل معناداری کم تر از دوستان نزدیک دانشجویان می باشد. مقایسه چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از جلوه های پنهان تلفن همراه و اینترنت نیز دلالت بر آن دارد که کاربران دختر به شکل معناداری بیشتر از کاربران پسر از هویت پنهان استقبال کرده، از آن بهره می برند.