سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید قاسمی – دانشجوی کاشناسی ارشد سازه، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
اسماعیل رهنمافلاورجانی – کارشناس ارشد، اداره راه و ترابری استان اصفهان

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر لمینیتهایCFRP بر مقاوم سازی خمشی تیرهای پس تنیده سراسری مورد بررسی قرار گرفته است. دو عدد تیر بتنی با سطح مقطع، طول و میزان میلگرد کششی، فشاری و برشی یکسان ساخته شده و تحت آزمایش بارگذاری تا مرحله تخریب قرار گرفته است. یکی از تیر ها به عنوان نمونه شاهد و تیر دیگر با لمینیتCFRP مقاوم سازی شده است. جهت بررسی دقیق تر رفتار تیرها، تعداد قابل توجهی کرنش سنج بر سطح میلگردهای کششی، فشاری، برشی و تاندونهای پس تنیده، بتن و لمینیتCFRP نصب شده است. دو نوع شکل پذیری بصورت آزمایشگاهی اندازه گیری شده و مقادیر با روابط تئوریک مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج آزمایش ها نشان دهنده عملکرد مناسب ورقهایCFRP و شکل پذیری مقطع به علت وجود مهارهای انتهای لمینیتها بوده است