– شکل فهرست مطالب و منابع (مخصوص کتاب های مختلف)

اطلاعات مربوط به کتاب را به صورت زیر در فیش بنویسید. نوشتن بخش ۸، ۳، ۱ الزامی است و اطلاعات دیگر را نیز باید طبق دستورالعمل بنویسید که این دستورالعمل به صورت زیر است: ۱- نام و نام خانوادگی مؤلف یا مؤلفان / ۲- فصل یا بخش خاصی از یک کتاب / ۳- عنوان کتاب / ۴- ویراستار ، مترجم / ۵- نسخه / ۶- اسامی مجموعه ها و جلدهای کتاب / ۷- نسخه های مختلف با ذکر اسامی / ۸- محل انتشار ، ناشر، تاریخ انتشار / ۹- تعداد نسخه های کتاب مذکور / ۱۰- شماره صفحات کتاب .

– نام و نام خانوادگی مؤلف یا مؤلفان

نام و نام خانوادگی مؤلف یا مؤلفان را با گذاردن یک کاما به همراه نام کوچک مؤلف یا نام وسط مؤلف بنویسید و سپس نقطه بگذارید. نام و نام خانوادگی مؤلف را مطابق نمونه مندرج در صفحه عنوان های ارائه شده در فهرست منابع درج کنید. برای مثال “Gosbey, Robert C” “Gosbey, Robert Cord” .535 cl, را این چنین می نویسند. با تمام این اوصاف، در سبک نگارش APA” (به فصل ۱۰ مراجعه کنید.) تنها به نام خانوادگی و کلمات اختصاری از نام کوچک مؤلف و نام وسط مؤلف نیاز داریم. (برای مثال GOSbey .R. C) وقتی که یک نویسنده یا مؤلف دو یا بیش از چند اثر ادبی دارد با اسامی هر کتاب نام مؤلف را تکرار نکنید و با گذاردن یک نقطه چین حاوی سه خط تیره در سمت چپ حاشیه فیش، اسامی کتاب را درج کنید و در آخر اسامی کتاب ها نقطه بگذارید.

دو اثر ادبی از یک مؤلف یا نویسنده مشابه را بدون توجه به حروف تعریف)am,th,a( و بر اساس حروف الفبا مرتب کنید و بنویسید. این نکته را به خاطر بسپارید: گذاردن خط فاصله بر شباهت اسامی مؤلف (مؤلفین) در نمونه بعدی دلالت می کند.

بنابراین شما نباید سه خط فاصله را برای مؤلفی که نام وی در فهرست منابع درج شده و دو یا چند کتاب دارد استفاده کنید. هنگامی که یکی از آثار و کتاب های وی را در فهرست منابع درج کردید، اثر یا کتاب بعدی را به صورت زیر بعد از کتاب اول بنویسید.

هانسربری ، لوراین ، کشمکش در روز آفتابی نیویورک ، ناشر Random, 1959 …….. جوانی سیاهپوست، باهوش و جوانان، Ed رابرت نیمروف، انگلوود کلیفر ال جی – پرانستین ، ۹۶۹.

لاگارس فلد، پول اف. و همکارانش edS، ادامه تحقیقات اجتماعی در حیطه زبان تحققات اجتماعی . خواننده ای در تحقیقات در مورد متدولوژی تحقیقات اجتماعی . نیویورک ، ناشر ,۱۹۶۵Free….