سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود محمدی – استادیار دانشگاه هنر اصفهان
عنایت اله میرزایی – دانشجویکارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

ریشه بسیاری از مشکلات و چالشهای ناشی از حمل و نقل از جمله ترافیک آلودگی هوا مصرف انرژی و … را می توان درشکل های شهری پیاده گریز وخودرو مدار امروزی دانست لذا تحقیق حاضر به منظورواکاوی روابط تاثیر شکل شهر برمولفه های رفتار سفر از بین روشهای مختلف روش آنالیز شبیه سازی Simulation را انتخاب کرده و در ابتدا به بررسی اصول و راهکارهای نظری جنبش های نوشهرسازی و نظریات وابسته به آن و همچنین رشد هوشمند پرداخته و سپس با بررسی مطالعات تجربی انجام گرفته پیشبین دراین رابطه سه عامل عمده شکل شهری تراکم، قابلیت دسترسی و طراحی را به همراه خصوصیات اجتماعی اقتصادی به عنوان شاخصهای کنترل انتبخا و تعریف کرده است و چگونگی تاثیر آنها بر مولفههای رفتاری را استخراج کرده است نتایج این تحقیقات نشان میدهد تراکم قابلیت دسترسی و طراحی تاثیر معنی داری برانتخاب وسیله سفر پیاده روی حمل و نقل عمومی و ماشین شخصی طول سفر و فراوانی سفر دارد.