مقاله شکل دهی طیف نویز بازسازی در کدگذار ADPCM با پیش بینی پسرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران – ب مهندسی کامپیوتر از صفحه ۷۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: شکل دهی طیف نویز بازسازی در کدگذار ADPCM با پیش بینی پسرو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش بینی وفقی پسرو
مقاله شکل دهی طیفی نویز
مقاله کدگذاری صحبت
مقاله کدگذار ADPCM
مقاله کیفیت ادراکی سیگنال صحبت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: ساوجی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تفکر اصلی در روش کدگذاری ADPCM حذف افزونگی های موجود در سیگنال صحبت قبل از چندی کردن آن است. علی رغم سطح پایین خطای بازسازی، یک ویژگی مهم این کدگذار صاف بودن شکل طیفی سیگنال خطای بازسازی است. در پژوهش جاری سعی می شود که با اعمال یک فیلتر تمام صفر به کدگذار ADPCM با پیش بینی پسرو، جهت شکل دهی طیفی نویز بازسازی، کیفیت ادراکی سیگنال بازسازی شده را افزایش داد. این عمل منجر به ایجاد یک تعامل مناسب میان سطح انرژی و شکل طیفی این سیگنال خطا می شود. نتایج حاصل بیان گر افزایش کیفیت ادراکی سیگنال بازسازی شده (بر اساس معیار PESQ) در عوض افزایش انرژی خطای بازسازی (بر اساس معیار SNR) است.