سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حبیبی پارسا – دانشکده فنی دانشگاه تهران.گروه مهندسی موادو متالورژی
محمد شهابی زاده – کارشناس ارشد شکل دادن فلزات .گروه صنایع یا مهدی (عج)

چکیده:

دراین مقاله شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ دو حفره نامتقارن-جهت دستیابی به یک شکل پیچیده با استفاده از نرم افزار تحلیلیANSYS 6.1انجام شد.جهت تعیین شرایط بارگذاری در فرایند هیدروفرمینگ و بالج با نتایج حاصل از شبیه سازی فرایند مذکور با استفاده از نرم افزارهای تحلیلی ABAQUS5.7وANSYS6.1مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج حاصله مطابقت خوبی را بین نرم افزارهای تحلیلی یاد شده و نتایج آزمایشگاهی نشان میدهند دراین مقاله اثرات اصطکاک توزیع ضخامت توزیع کرنش فشار و اثر ابعاد لوح اولیه در فرایند هیدروفرمینگ ورق جهت تولید دو حفره نامتقارن مورد بررسی قرارگرفته است و همچنین جهت تشخیص شکل هندسی این دو حفره پیچیده از دستگاه اندازه گیری دقیق CMM استفاده شده و مدلسازیهای متفاوتی نیز با استفاده از نرم افزارهای مدلسازی PATRAN,SOLID WORK صورت گرفته و با یکدیگر مقایسه شده اند.