سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم السادات حمیدیان دیوکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی دانشگاه تهران
محمدعلی بنی هاشمی – دانشیار گروه سازههای هیدرولیکی دانشگاه تهران
علی اصغر میرقاسمی – استاد گروه خاک و پی دانشگاه تهران
سیدتقی امیدنائینی –

چکیده:

مطالعات تحلیلی و عددی بسیاری در زمینه شکست سد صورت گرفته است .از یک سو به منظور ارزیابی خسارت های ناشی از شکست سد، تحلیل ریسک، کاهش فاجعه واز سوی دیگر صحت سنجی مدل های عددی وتحلیلی نیاز به مدل سازی فیزیکی پدیده شکست سد محسوس است. ازآنجایی که درصد بالایی از سدهای ساخته شده در جهان از نوع خاکی می باشند، در این مطالعه سعی شده است مدل فیزیکی سد خاکی همگن برایدرصدهای مختلف رس وشیب های متفاوت بررسی شود. نتایج حاصله شامل الگوی شسته شدن مصالح بدنه درطول آزمایش وهیدروگراف دبی خروجی ناشی از شکست است