سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فریبا سرداریان – دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علی نقی فرح بخش –

چکیده:

یولاف خودرو (. Avena fatu L ) یکی از علفهایهرز مهم ومشکلساز در مزارع غلات در دنیا و ایران محسوب می شود. بذر یولاف دارای رکود است و قوهی نامیهی خود را برای مدت طولانی در خاک حفظ میکند و همین امر کنترل این علف هرز را با مشکل مواجه می- نماید. دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی ( CRD ) هرکدام با ۶ تیمار در ۳ تکرار در شرایط کنترل شدهی آزمایشگاهی انجامشد. تیمارهای آزمایش اول عبارت بودند از: نیترات پتاسیم با غلظت های ۴/.، ۸/.، ۱، ۵/ ۱، ۲ و ۵/ ۲ درصد و آزمایش دوم عبارت بودند از: اسید جیبرلیک با غلظتهای متفاوت ۱۰ ، ۲۵ ، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ و ۲۰۰ پی.پی.ام. در هر پتر یدیش ۱۰ عدد بذر یولاف خودرو روی کاغذ صافی واتمن شمار هی ۱ قرار داده شد و ۵ میلیلیتر آب مقطر یا تیمارهای یادشده در بالا بر اساس پروتکل آزمایش در هر ظرف پتری اضافه شد و در انکوباتور در دمای ۱۴ درجهی سانتیگراد قرار داده شد. روزانه درصد جوانه زنی بذرها برای مدت ۱۰ روز یادداشت برداری شد. تمام دادهها با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و با کمک برنامهی SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. از نتایج به دست آمده مشاهده شد که غلظتهای مختلف اسید جیبرلیک در شکستن رکود بذر یولاف تأثیر داشتند و با افزایش غلظت میزان جوانهزنی افزایش یافت و در تمام تیمارها با شاهد تفاوت معنیدار داشت. غلظت ۲۰۰ پی پی ام بیشترین تاثیر را در شکستن رکود داشت. نیترات پتاسیم در غلظت ۸/ ۰ و ۱ درصد بیشترین تاثیر را در جوانهزنی یولاف داشت و به طور معنی داری با شاهد تفاوت داشت. غلظت کمتر از ۸/. درصد و بیشتر از ۱ درصد نیترات پتاسیم نتوانست به طور موثری جوانه زنی یولاف خودرو را تحریک نماید.