مقاله شکاف نسلی و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۲۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: شکاف نسلی و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکاف نسلی
مقاله وضعیت اقتصادی و اجتماعی
مقاله گروه مرجع
مقاله گذران اوقات فراغت
مقاله ارزش های اجتماعی و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندسیاهپوش اسحق
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندسیاهپوش بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی پدیده شکاف نسلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک می باشد. روش تحقیق، پیمایشی بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۳۰۵ نفر تعیین گردید. با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده نمونه ها انتخاب و اطلاعات لازم با تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردید. متغیر وابسته شکاف نسلی با چهار بعد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ارزیابی شد. بررسی وضعیت شکاف ارزش ها نشان می دهد میانگین ارزش های دانشجویان تفاوت قابل ملاحظه ای با پدران و مادران (والدین) داشته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین گروه مرجع، گذران اوقات فراغت و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با شکاف نسلی بین دانشجویان با والدین رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. وضعیت اقتصادی و اجتماعی نیز بر میزان شکاف نسلی بین دانشجویان با والدین تاثیرگذار است. تحلیل رگرسیون نشانگر آن است که متغیرهای مستقل ۳۹٫۳ درصد از تغییرات شکاف نسلی بین دانشجویان با والدین را تبیین نموده و بیشترین تاثیر را به ترتیب متغیرهای تغییرات ساختار خانواده و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی داشته اند.