سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جواد منتظری – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالحسین برشد – عضو هیأت علمی دانشگاه طبرستان
فرزان ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
طیبه کرکبودی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

در دهههای اخیر زمینهی پژوهشی محققان دانشگاهی در باب جنبههای عملی حسابداری مدیریت کم رنگ شده است. به گونهای که به تدریج جنبههای عملی تحقیق، رو به فراموشی است. در کشور ما نیز این پدیده به مانند سایرکشورها رایج بوده است. در چند دهه اخیر شاهد بودهایم که حسابداری مدیریت به عنوان یک علم اجتماعی در دانشگاهها مطرح شده است. این امر اعتبار دانشگاهی حسابداری را افزایش داده است. بنابراین، میتوان بیان نمود کهمحققان دانشگاهی محوریت فنی این علم و همچنین مسائل و موضوعاتی که ارتباط مستقیمی با عمل دارند، را نادیده گرفتهاند. برخی از حسابداران، حسابداری مدیریت را یکرشته کاملاً عملی میدانند و هیچگونه رابطهای بین عملحسابداری مدیریت و مبانی تئوریک متصور نیستند، درحالیکه هیچ رشته عملی نمیتواند بدون پشتوانه های نظریمستحکم و تئوریهای بدون کاربرد عملی، مفید و مؤثر نخواهد بود. لذا در سالهای اخیر، اندیشمندان حسابداری به تدوین مبانی نظری برای حسابداری مدیریت اهتمام کردهاند. این مقاله به دنبال کشف دلایل کمبودهای تحقیقی در این زمینه میباشد.