مقاله شکاف بین انتظارات و ادراک دانشجویان از خدمات آموزشی ارائه شده در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز براساس مدل SERVQUAL که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: شکاف بین انتظارات و ادراک دانشجویان از خدمات آموزشی ارائه شده در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز براساس مدل SERVQUAL
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت
مقاله انتظارات
مقاله ادراکات
مقاله مدل سرویکوال
مقاله خدمات دانشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کفاشی شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی فر جمیل
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی اصفهانی هاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آموزش عالی عنصر کلیدی توسعه انسانی در هر کشور است. کیفیت آموزش عامل موثر بر خروجی سازمان های آموزشی می باشد که حرکت چرخه فرهنگی و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد. در این پژوهش سعی در بررسی شکاف بین انتظارات و ادراک دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی شیراز از کیفیت آموزش و شناسایی نقاط ضعف و قوت خدمات ارایه شده به دانشجویان شد و نتایج جالب توجهی در این زمینه به دست آمد.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۰ در بین کل دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی شیراز (۲۴۷ نفر) انجام گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای پنج بعدی برای سنجش کیفیت شامل ابعاد تضمین، پاسخگویی، همدلی، ملموس و فیزیکی و اطمینان بود. این پرسشنامه ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده و نیز شکاف در کیفیت خدمات دریافتی را می سنجد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری T و ANOVA تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشانگر این امر بود که بین انتظارات و ادراکات دانشجویان شکاف وجود دارد. بیشترین شکاف در بعد همدلی (-۷٫۱۱) و کمترین شکاف در بعد فضای فیزیکی (-۳٫۷۲) گزارش شده است. شکاف در بعد اطمینان (-۶٫۵)، بعد تضمین کیفیت خدمات (-۶٫۹) و بعد پاسخگویی (-۶٫۸۱) بود. تفاوت شکاف کیفیت بین ابعاد مختلف کیفیت معنادار تفسیر گردید (P<0.0001) و انتظار و ادراک دانشجویان بر حسب نوع رشته و مقطع تحصیلی تفاوت معنی دار داشت.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد در هیچ کدام از ابعاد کیفیت، خدمات در حد انتظار دانشجویان نبوده است. لذا برنامه ریزی هایی در جهت ارتقای کیفیت خدمات و نیز برآورده ساختن انتظارات دانشجویان باید انجام گیرد؛ ابعادی که بیشترین شکاف را دارند غالبا ابعادی بودند که از طریق فرایندهای ارتقایی ساده و صرف منابع نه چندان زیاد قابل اصلاح بوده، می بایست در الویت اقدام قرار گیرند.