مقاله شیوه های ترجیحی و سبک یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: شیوه های ترجیحی و سبک یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک یادگیری
مقاله شیوه یادگیری
مقاله ترجیح یادگیری
مقاله روش تدریس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: کشمیری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از عوامل موثر بر فرایند یاددهی – یادگیری اثربخش، شناخت روشی است که فراگیران اطلاعات و تجربیات جدید را در ذهن خود سازماندهی و پردازش می کنند. لذا ضروری است ترجیحات یادگیری و سبک ترجیحی دانشجویان به منظور آموزش موثر مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ترجیحات دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت و اقتصاد سلامت انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که بصورت مقطعی در سال ۱۳۹۲ انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران (۴۲ نفر) بودند که بصورت سرشماری در مطالعه وارد شدند (نرخ پاسخگویی ۸۵%). ابزار مورد استفاده در مطالعه حاضر پرسشنامه استاندارد دوازده سوالی کلب است (الفای کرونباخ ۰٫۸۲). پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، تجزیه و تحلیل داده ها بر طبق راهنما کلب با استفاده از آزمون های آمار توصیفی- تحلیلی انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد در بین دانشجویان گروه مدیریت و اقتصاد سلامت دو شیوه ترجیح یادگیری «آزمایشگری فعال» (۲۹%) و «تفکر انتزاعی» (۲۸%) در الویت قرار گرفت. سبک غالب یادگیری در بین دانشجویان مدیریت و اقتصاد سلامت «سبک انطباق یابنده» (۵۸%) تعیین شد. هم چنین یافته ها ارتباط معنی داری بین سبک یادگیری و متغیرهای جمعیت شناسی دانشجویان نشان نداد.
نتیجه گیری: با توجه به سبک غالب دانشجویان مورد بررسی می توان گفت استفاده از روش های یادگیری استقرایی، شیوه های تعاملی و شبیه سازی شده در برنامه آموزشی دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی می تواند بستر لازم برای توانمند در استدلال، تحلیل و مهارت های حل مساله دانشجویان مدیریت و اقتصاد سلامت را فراهم سازد.