مقاله شیوع کمردرد و ارتباط آن با برخی عوامل شغلی و مشخصات دموگرافیک در پرستاران شاغل در بیمارستان های تامین اجتماعی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: شیوع کمردرد و ارتباط آن با برخی عوامل شغلی و مشخصات دموگرافیک در پرستاران شاغل در بیمارستان های تامین اجتماعی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد
مقاله ناتوانی
مقاله شیوع
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی کهریزسنگی غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقیان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آقایاری آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کمردرد یکی از شایع ترین و پرهزینه ترین صدمات شغلی محسوب می شود و پرستاری از جمله مشاغلی است که به علت ماهیت کاری با شیوع بالای کمردرد همراه است. لذا هدف پژوهش حاضر، مطالعه میزان شیوع کمر درد و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک و عوامل شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر اصفهان بود.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی – همبستگی از بین کلیه پرستاران بیمارستان های شهر اصفهان، ۲۶۰ نفر به صورت تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند که ۲۴۴ نفر آنان در انجام پژوهش همکاری نمودند. متغیرهای درد و ناتوانی عملکردی به ترتیب توسط مقیاس اندازه گیری بصری درد (VAS) و پرسشنامه ناتوانی عملکردی اسوستری(ODQ)  اندازه گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تی مستقل و ضریب همبستگی) استفاده گردید. سطح معنی داری برای همه آزمون ها در نظر گرفته شد (p<0.05).
یافته ها: این مطالعه نشان داد که ۵۵ درصد پرستاران دچار کمردرد با شدت متفاوت بودند. همبستگی مثبت و معنی داری بین کمردرد و ساعات کار ماهیانه (r=0.55)، کمردرد و ناتوانی عملکردی (r=0.53)، کمردرد و سن پرستاران (r=0.30) کمردرد و سابقه کار (۰٫۲۹) مشاهده شد (p=0.05). همچنین تفاوت معنی داری بین میانگین شدت کمردرد پرستاران مرد و زن نشان داده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، ۵۵٫۳ درصد از پرستاران شاغل در بیمارستان ها مبتلا به علائم و نشانه های مربوط به کمردرد می باشند. لزوم بررسی همه جانبه و تدارک زمینه تعدیل و اصلاح الگوی فعالیت های بدنی این قشر بیش از پیش احساس می گردد.