مقاله شیوع پوسیدگی دندانی و عوامل مرتبط با آن در کودکان ۶-۳ ساله مهدکودک های شهرستان ورامین در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهداشت و توسعه از صفحه ۱۲ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: شیوع پوسیدگی دندانی و عوامل مرتبط با آن در کودکان ۶-۳ ساله مهدکودک های شهرستان ورامین در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسیدگی دندان
مقاله پوسیدگی زودرس
مقاله دوران کودکی
مقاله ورامین
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبی پور امیررضا
جناب آقای / سرکار خانم: آزور خداداد
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالعلی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی نیا حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی زهراسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پوسیدگی زودرس دندان ها در دوران کودکی (Early childhood caries یاECC ) یکی از معضلات بهداشتی است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی شیوع پوسیدگی دندان و برخی از عوامل مرتبط با آن در کودکان مهدکودک های ورامین بود.
روش ها: در پژوهش مقطعی حاضر، ۸۳۸ کودک ۶-۳ ساله مهدکودک های شهرستان ورامین از طریق سرشماری انتخاب گردیدند و از جهت پوسیدگی دندانی بر اساس معیارهای سازمان جهانی بهداشت مورد معاینه قرار گرفتند و در فرم مربوط متغیرهای سن، جنس و محل استقرار مهدکودک هم ثبت گردید. همچنین بر اساس توافق ۵ تن از خبرگان محلی و کارشناسان دولتی وضعیت اجتماعی – اقتصادی مناطق استقرار مهدکودک ها به سه دسته خوب، متوسط و ضعیف تقسیم گردید. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون های آماری c2، Kappa، Mann-Whitney U، Kruskal-Wallis و Coefficient Spearman’s rank correlation مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: میانگین dmft(decayed, missing, filled tooth) کودکان مورد مطالعه معادل ۳٫۹۹±۴٫۳۰ به دست آمد. ۲۸٫۲ درصد از کودکان فاقد پوسیدگی دندانی بودند. این مطالعه نشان داد که در سن های مختلف، میانگین dmft به طور معنی داری افزایش می یابد. میانگین dmft در کودکان ساکن مهدکودک های روستایی بیش از شهری و نزدیک به معنی داری بود (P=0.056). اختلاف معنی داری بین dmft و وضعیت اجتماعی – اقتصادی محلات مهدکودک ها یا جنس کودکان مشاهده نگردید.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه مبین شیوع بالای پوسیدگی زودرس دندان در کودکان شهرستان ورامین می باشد. در نتیجه برنامه های آموزشی و مداخله ای در زمینه حفظ و سلامت دندان های شیری به ویژه برای مادران، پرستاران و مربیان کودکان این گروه سنی باید مورد التفات قرار گیرد.