مقاله شیوع پرفشاری خون در افراد بالای ۳۰ سال شهر بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: شیوع پرفشاری خون در افراد بالای ۳۰ سال شهر بندرعباس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بندرعباس
مقاله پرفشاری خون
مقاله شیوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفری مرادآبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرنژاد امین
جناب آقای / سرکار خانم: نیک پرور مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: دادی پور سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرفشاری خون از شایع ترین و مهمترین عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی محسوب می شود. تغییرات سریع اجتماعی اقتصادی دهه اخیر سبب شده که شیوع بسیاری از عوامل خطرساز بیماری های قلبی – عروقی از جمله پرفشاری خون روبه افزایش باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع پرفشاری خون و برخی عوامل مرتبط با آن در افراد بالای ۳۰ سال شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی – تحلیلی است. در این تحقیق، ۱۵۳۱ نفر از افراد بالای ۳۰ سال شهر بندرعباس به روش نمونه گیری خوشه ای مورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع آوری اطلاعات، مصاحبه و معاینه بالینی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته، فشارسنج جیوه ای و ترازوی دیجیتالی قابل حمل بود. داده ها با نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون های کای دو، تی تست و تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید. P<0.05 از نظر آماری معنی دار تلقی گردید.
نتایج: شیوع پرفشاری خون در جمعیت مورد مطالعه ۳۵٫۳ درصد تعیین شد که این میزان در مردان (۳۸ درصد) و در زنان (۳۳ درصد) بود. نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش نمایه توده بدنی شیوع پرفشاری خون نیز افزایش می یابد. به طوری که ۵۸٫۱ درصد افراد مورد مطالعه دارای BMI³۲۵ بودند. همچنین بین BMI بالاتر از ۲۵ در زنان (۳۴٫۹۴) و مردان (۲۳٫۱۸ درصد) اختلاف معنی دار بود (P<0.05).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد شیوع پرفشاری در شهر بندرعباس بالا ایت و به نظر می رسد عواملی از جمله BMI، سن، جنس، دیابت، چربی خون در ابتلا افراد به پرفشاری خون تاثیرگذار باشد.