مقاله شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم های جداشده از کشت ادرار مبتلایان به بیماری قلبی بستری در بیمارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۴ منتشر شده است.
نام: شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم های جداشده از کشت ادرار مبتلایان به بیماری قلبی بستری در بیمارستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت مجاری ادراری
مقاله کشت ادرار
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقگو سیدمرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: ورشوچی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: صبور سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری عمران
جناب آقای / سرکار خانم: مودب سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونت های مجاری ادراری یکی از شایع ترین عفونت ها در میان افراد جامعه و بیماران بستری شده هستند و ایجاد مقاومت دارویی، درمان این عفونت ها را بغرنج تر نموده است. از این رو تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی برای هدایت درمان حائز اهمیت است و هدف اصلی این مطالعه بود.
روش ها: این تحقیق یک مطالعه گذشته نگر و مقطعی بود که در آن نتایج کشت ادرار ۲۵۶۶ بیمار بستری شده در بیمارستان قلب وعروق شهید مدنی تبریز طی سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ انجام شد.
یافته ها: از مجموع ۲۵۶۶ کشت ادرار، ۴۷۹ مورد (۱۸٫۷ درصد) از نظر رشد میکروارگانیسم مثبت گزارش شدند که ۳۴۸ نفر از آن ها (۷۲٫۳ درصد) زن و ۱۳۱ نفر (۲۷٫۷ درصد) مرد بودند. میانگین سنی بیماران ۶۱±۱۸٫۶ سال بود. شایع ترین عامل عفونت ادراری اشرشیا کلی بود. بیشترین حساسیت در میان باکتری های جدا شده در ۳۰۶ مورد (۶۴ درصد)، نسبت به آمیکاسین دیده شد. سیصد و بیست و چهار مورد از مجموع موارد عفونت باکتریایی (۷۹ درصد) اکتسابی از جامعه بود. همچنین، نتایج نشان داد که آزمایشگاه این مرکز در مورد سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی و گزارش نتایج آن برای استافیلوکوکس اورئوس، از دستورالعمل مرجع پیروی نکرده بود.
نتیجه گیری: پیشنهاد ما برای درمان عفونت های ادراری کسب شده در این مرکز، استفاده از آمیکاسین می باشد. همچنین، عدم پیروی آزمایشگاه در برخی موارد از روش استاندارد، می تواند امر درمان عفونت ها را در این مرکز تحت تاثیر قرار دهد.