مقاله شیوع مصرف تنباکوی غیر تدخینی در دانشجویان پسر دانشگاه های شهر زاهدان و آگاهی از مضرات آن در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۳۳۵ تا ۳۴۴ منتشر شده است.
نام: شیوع مصرف تنباکوی غیر تدخینی در دانشجویان پسر دانشگاه های شهر زاهدان و آگاهی از مضرات آن در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنباکوی غیر تدخینی
مقاله دانشجویان پسر
مقاله شیوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند ماریه
جناب آقای / سرکار خانم: صنعت خانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: بیکی قاسمی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:یکی از علل ایجاد سرطان دهان مصرف تنباکوی بدون دود می باشد. هدف این مطالعه تعیین شیوع مصرف تنباکوی غیرتدخینی در دانشجویان پسر دانشگاه های شهر زاهدان و بررسی آگاهی مضرات آن در سال ۱۳۹۱ می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، ۴۳۱ نفر از دانشجویان دانشگاه ها شهر زاهدان به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه شامل سوالاتی در مورد اطلاعات دموگرافیک، سابقه مصرف تنباکوی غیرتدخینی و آگاهی نسبت به تنباکوی غیرتدخینی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS با ویرایش ۱۹ و آزمون Chi-square انجام شد P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۱۰۲ نفر (۲۳٫۷ درصد) از دانشجویان مصرف تنباکوی غیرتدخینی را تجربه کرده بودند و ۴۹ نفر (۱۱٫۴ درصد) از آنها سابقه استفاده حداقل یک بار در طول ۳۰ روز قبل از مطالعه را داشتند. سابقه مصرف تنباکوی غیرتدخینی با دانشگاه محل تحصیل، محل زندگی، میانگین معدل و سطح تحصیلات مادر ارتباط معنی دار داشت (
p<0.05). بین آگاهی دانشجویان نسبت به تنباکوی غیرتدخینی و دانشگاه محل تحصیل و میانگین معدل ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: استفاده از تنباکوی غیرتدخینی در دانشجویان پسر دانشگاه های شهر زاهدان شیوع نسبتا بالایی دارد و عدم آگاهی بسیاری از دانشجویان از ماهیت و عوارض این مواد، می تواند منجر به افزایش مصرف این مواد شود، که این امر لزوم تاکید بر ارائه و اجرای برنامه ها پیشگیری در دانشگاه ها را نشان می دهد.