مقاله شیوع فرسودگی شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۳۳۹ تا ۳۴۶ منتشر شده است.
نام: شیوع فرسودگی شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله ماماها
مقاله تهران
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودی مقدم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی کیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از اختلالات شایع در محیط های کاری که تحت تنش شدید به وجود می آید، فرسودگی شغلی است و می تواند بر احساس رضایت حرفه ای و سلامت جسمی – روانی افراد شاغل تاثیر منفی داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع فرسودگی شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. در این مطالعه مقطعی که در سال ۱۳۹۱ انجام شد، ۳۰۰ نفر از ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد ماسلاچ استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های Tukey, ANOVA و T-tes t صورت گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که اکثر ماماهای این مطالعه فرسودگی شغلی با شدت و فراوانی متوسط و نیز عدم موفقیت فردی در سطح بالا داشتند. میانگین و انحراف معیار فرسودگی شغلی ماماها ۶۲٫۷۱±۱۷٫۴۶ بود. بین سن و بعد مسخ شخصیت (P=0.03)، سطح تحصیلات و بعد خستگی عاطفی و بین محل کار و فرسودگی شغلی و ابعاد سه گانه آن ارتباط آماری معنی دار وجود داشت (P<0.05). رابطه آماری معنی داری بین وضعیت استخدام و وضعیت تاهل با فرسودگی شغلی و ابعاد آن به دست نیامد. به طور کلی فرسودگی شغلی با شدت متوسط در درصد بالایی از ماماها وجود داشت و در بعد عدم کفایت فردی در سطح بالا بود. لذا راهکارهایی در جهت پیشگیری و کاهش فرسودگی شغلی توصیه می گردد.