مقاله شیوع سنگ های پالپی در کلیشه های رادیوگرافی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گیلان در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۹۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: شیوع سنگ های پالپی در کلیشه های رادیوگرافی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گیلان در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهکی شدن پالپ دندان
مقاله پرتونگاری بایت وینگ
مقاله پرتونگاری پانورامیک
مقاله پرتونگاری دندان
مقاله شیوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده عالیه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: محتوی پور سیده طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: دلیلی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی یاسمین
جناب آقای / سرکار خانم: پورحبیبی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سنگ پالپی کانونی از کلسیفیکاسیون در پالپ دندانی است که غالبا در رادیوگرافی های معمول دندان مشاهده می شود و اهمیت بالینی آن سخت تر شدن دسترسی به حفره پالپ و کانال ریشه در درمان های اندونتیک می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع سنگ های پالپی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گیلان و بررسی ارتباط آن با سن، جنس، نوع دندان، فک، وضعیت دندان و بیماری سیستمیک طرح ریزی شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، رادیوگرافی های پانورامیک و بایت وینگ ۳۷۳ بیمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گیلان از لحاظ وجود سنگ های پالپی در قسمت تاجی پالپ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این بیماران متغیرهای سن، جنس و بیماری های سیستمیک ثبت گردید. آنالیز آماری داده ها توسط آزمون Chi-square انجام شد.
یافته ها: شیوع سنگ پالپی در ۲۰٫۹% بیماران و ۳٫۲% دندان ها برآورد شد. جنسیت و بیماری های سیستمیک ارتباط معنی داری با سنگ پالپی نداشتند (p>0.05). با افزایش سن شیوع سنگ پالپی افزایش یافت (p=0.025) فراوانی در فک بالا ۵۶% و در فک پایین ۹% و تفاوت ها معنی دار بود (p=0.0001). بیشترین شیوع سنگ های پالپی در اولین مولر های فک بالا بود. شیوع سنگ پالپی در دندان های سالم به طور معنی داری بیشتر بود (p=0.0001).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می داد که سنگ پالپی یافته ای شایع در دندان های مولر و سالم می باشد و به طور معنی داری با ازدیاد سن افزایش می یابد. اما بین سنگ پالپی و جنسیت یا بیماری های سیستمیک ارتباط معنی داری وجود ندارد.