مقاله شیوع سرمی بروسلوز در اهداکنندگان خون مراجعه کننده به مراکز انتقال خون استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۱۸۰ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: شیوع سرمی بروسلوز در اهداکنندگان خون مراجعه کننده به مراکز انتقال خون استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروسلوز
مقاله شیوع سرمی
مقاله اهدا کنندگان خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکورنیا عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: افرا منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: ساری زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جاویدان سارا
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اورکی کوه شور مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بروسلوز بیماری عفونی مشترک بین انسان و دام است که در بسیاری از مناطق من جمله ایران به عنوان یک معضل بهداشتی و اقتصادی مورد توجه ویژه قرار دارد. با توجه به اندمیک بودن بیماری در کشور، این مطالعه با هدف بررسی شیوع سرمی بروسلوز در اهداکنندگان خون در استان خوزستان طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی-مقطعی، آنتی بادی ضد بروسلا در سرم خون ۳۰۰۰ اهداکننده خون مراجعه کننده به پایگاه های انتقال خون شهرهای استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا تمام نمونه های خون آزمایش کیفی رزبنگال شدند، سپس روی نمونه های مثبت رزبنگال، آزمایش رایت و ۲ME انجام شد. تیتر رایت مساوی یا بیشتر از ۱.۸۰ و تیتر ۲ME مساوی یا بیشتر از۱.۴۰، معیار تشخیصی جهت تشخیص سرولوژیکی بروسلوز در اهداکنندگان خون در نظر گرفته شد. یافته ها با استفاده از نرم افزار ۱۸ SPSS و آزمون آماری ای دو تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: از ۳۰۰۰ اهداکننده خون ۵۰ نفر (۱
.۷%) آزمایش رزبنگال، ۴۴ نفر (۱٫۴۶%) رایت ۸۰٫۱ و بالاتر و ۱۷ نفر (۰٫۵۶%) ۲ME 40.1 و بالاتر داشتند. شیوع سرمی بروسلوز ۰.۵۶%محاسبه گردید. بین شیوع سرمی بروسلوز، جنس و سن اهداکنندگان خون رابطه معناداری مشاهده نشد. بیشترین شیوع در ایذه (۱٫۷%) و کمترین شیوع در اهواز (۰٫۲%) مشاهده شد. اما بین فصل و محل زندگی اهداکنندگان خون و شیوع سرمی بروسلوز رابطه آماری معنادار وجود داشت (به ترتیب ۰٫۰۱۹= p و ۰.۰۳۲=p).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، شیوع سرمی بروسلوز در اهداکنندگان خون در خوزستان از موارد قابل انتظار بیشتر می باشد.