مقاله شیوع تروماهای دندان و عوامل مرتبط به آن در مراجعه کنندگان به دانشکده دندان پزشکی شیراز طی سال های ۹۱-۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: شیوع تروماهای دندان و عوامل مرتبط به آن در مراجعه کنندگان به دانشکده دندان پزشکی شیراز طی سال های ۹۱-۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله آسیب های دندانی
مقاله اتیولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی یاسمین
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبی صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضمیرروشن نگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آشنایی با مسایل اپیدمیولوژیک می تواند اهمیت پیشگیری، تشخیص و طرح درمان را خاطر نشان سازد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان شیوع انواع صدمات دندانی و بررسی اتیولوژی آسیب های تروماتیک در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی شیراز به منظور دست یافتن به الگویی مطمئن جهت پیشگیری از صدمات دندانی بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، پرونده ۳۱۴ بیمار که طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به دانشکده دندان پزشکی شیراز مراجعه کرده و دارای ۵۵۴ دندان آسیب دیده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل سن، جنس، نوع دندان صدمه دیده، علت صدمه، مکان صدمه، نوع صدمه و فاصله بین وقوع ضربه و زمان مراجعه بودند. نتایج به صورت میانگین، فراوانی و درصد بیان شدند، از آزمون های آماری Kruskull Wallis و Mann-Whitney در نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ جهت مقایسه انواع صدمات دندانی بر اساس اطلاعات دموگرافیک استفاده شد (۰٫۰۵=a).
یافته ها: افراد مذکر ۶۵٫۹ درصد و مونث ۳۴٫۱ درصد از بیماران را تشکیل دادند. میانگین سنی بیماران ۱۷ سال محاسبه گردید. تعداد دندان های تروماتیزه در هر بیمار بیش از ۱ دندان و بیش ترین فراوانی مربوط به ثنایای میانی (۶۴٫۴ درصد) بود. شایع ترین اتیولوژی آسیب های دندانی، زمین خوردن (۳۳٫۷ درصد)، تصادفات رانندگی (۲۵٫۲ درصد) و بیش ترین نوع آسیب Complicated crown fracture 20.2) درصد) محاسبه شد. ۶۴٫۹ درصد بیماران در کم تر از یک ماه پس از وقوع ضربه به دانشکده دندان پزشکی شیراز مراجعه نمودند. در مقایسه فراوانی و میانگین سنی نوع صدمات دندانی به تفکیک جنس اختلاف آماری معنی دار دیده نشد (۰٫۰۵<p value).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، شایع ترین عامل اتیولوژیک صدمات دندانی زمین خوردن (۳۳٫۸ درصد) می باشد و پس از آن تصادفات رانندگی (۲۵٫۲ درصد) در درجه دوم قرار دارد و بیش ترین آسیب در خیابان (۴۴٫۹ درصد) رخ داده است.