مقاله شیوع الگوهای اثر انگشت در گروه های خونی ABO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: شیوع الگوهای اثر انگشت در گروه های خونی ABO
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه خونی ABO
مقاله اثر انگشت
مقاله انگشت نگاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شرف خواه مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: صلحی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: الگوی توارث اثر انگشت پلی ژنیک است. گروه های خونی افراد نیز از یک توارث ژنتیکی تبعیت می کنند. بر اساس مطالعات، بین نوع گروه های خونی ABO و اثر انگشت با ویژگی های فیزیکی بدن انسان ارتباط وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع الگوهای اثر انگشت در گروه های خونی ABO می باشد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی ۶۰۰ فرد سالم در ۴ گروه خونی AB، B، A و O و دو وضعیت Rh مثبت و منفی انجام گرفت. گروه خونی و وضعیت Rh افراد با استفاده از روش Cell type و اثر انگشت افراد با روش انگشت نگاری هانری و گالتون تعیین گردید. الگوی اثر انگشت افراد، در ۳ گروه اصلی کمانی (Arch)، حلقوی (Loop) و چرخشی (Whorl)) و ۹ الگوی فرعی اثر انگشت، طبقه بندی شد.
یافته ها: الگوهای چرخشی، حلقوی و کمانی به ترتیب با ۴۴٫۱%، ۴۳% و ۱۲٫۸%، فراوان ترین الگوهای اصلی اثر انگشت در میان کل افراد مورد مطالعه بودند. الگوی چرخشی در گروه های خونی B، A و O و افراد Rh مثبت به ترتیب با ۲۵٫۷%، ۲۷٫۷%، ۲۷٫۳% و ۹۱٫۴% و الگوی حلقوی در گروه خونی AB و افراد Rh منفی به ترتیب با ۳۰٫۶% و ۱۳٫۵%، بیشترین الگوی اصلی اثر انگشت بودند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، فراوانی الگوهای اثر انگشت در گروه های خونی ABO متفاوت است و با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه، مطالعات بیشتر در آینده توصیه می شود.