مقاله شیوع استرپتوکوکوس پنومونیه، هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارالیس در بافت آدنوئید کودکان مبتلا به هیپرتروفی آدنوئید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: شیوع استرپتوکوکوس پنومونیه، هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارالیس در بافت آدنوئید کودکان مبتلا به هیپرتروفی آدنوئید
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیپرتروفی آدنوئید
مقاله استرپتوکوکوس پنومونیه
مقاله هموفیلوس آنفلوانزا
مقاله موراکسلا کاتارالیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرم روز سیدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: میرصالحیان اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: عینی محمدایمان
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خسروانی عبدالمجید
جناب آقای / سرکار خانم: جبل عاملی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: علی قلی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: دربان داوود
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگانی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: رزم پا ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: برقعی پدرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عفونت مزمن بافت آدنوئید یکی از دلایل هیپرتروفی آن است و می تواند به عنوان مخزن باکتری های پاتوژن عمل کند. هدف این مطالعه بررسی شیوع استرپتوکوکوس پنومونیه، هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارالیس در بافت آدنوئید کودکان مبتلا به هیپرتروفی آدنوئید بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، بعد از نمونه گیری از ۱۱۳ کودک مبتلا به هیپرتروفی آدنوئید در شرایط بیهوشی اتاق عمل، نمونه بافت آدنوئید در شرایط استریل به آزمایشگاه میکروب شناسی ارسال شد و بر روی نمونه ها جهت شناسایی باکتری ها، کشت و روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام شد.
یافته ها: با روش کشت، استرپتوکوکوس پنومونیه با بیشترین فراوانی (۳۳٫۶ درصد) جداسازی و بعد از آن به ترتیب هموفیلوس آنفلوانزا (۲۹٫۲ درصد) و موراکسلا کاتارالیس (۹٫۷ درصد) شناسایی شد. با روش مولکولی، استرپتوکوکوس پنومونیه، هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارالیس به ترتیب در ۳۱ درصد، ۲۹٫۲ درصد و ۹٫۷ درصد موارد شناسایی گردیدند.
نتیجه گیری: باکتری های استرپتوکوکوس پنومونیه، هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارالیس با فراوانی متفاوتی از آدنوئید بیماران مبتلا به هیپرتروفی آدنوئید جداسازی می شوند.