مقاله شیوع آدنوویروس ۳۶ انسانی و ارتباط آن با چاقی و فاکتورهای لیپیدی در جمعیت قند و لیپید تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۸۸ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: شیوع آدنوویروس ۳۶ انسانی و ارتباط آن با چاقی و فاکتورهای لیپیدی در جمعیت قند و لیپید تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیوع
مقاله آدنوویروس انسانی تیپ ۳۶
مقاله چاقی
مقاله فاکتورهای لیپیدی
مقاله قند و لیپید تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احساندار شهره
جناب آقای / سرکار خانم: زرکش مریم
جناب آقای / سرکار خانم: دانشپور مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: بنده پور مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه چاقی یکی از مشکلات مهم بشری به شمار می رود و تداوم آن در بروز بیماری های قلبی عروقی و دیابت موثر است، اما ایده وجود منشای ویروسی برای آن در مقایسه با دلایل ژنتیکی و سایر عوامل محیطی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع Adv36 و ارتباط آن با فاکتورهای چاقی و لیپیدهای سرمی در جمعیت قند و لیپید تهران بود. مواد و روش ها: در مطالعه مقطعی حاضر، ۳۴۸ نفر به صورت تصادفی از میان آزمودنی های مطالعه قند و لیپید تهران (TLGS) انتخاب شدند. سپس هر یک از متغیرهای تن سنجی، بیوشیمیایی و فشار خون برای آن ها اندازه گیری شد. آنتی بادی ضد Adv36 با روش ELISA اندازه گیری گردید. یافته ها: شیوع آنتی بادی مثبت Adv36 در کل جمعیت ۸/۶۱% (۲۱۵ نفر) بود. شیوع ویروس یاد شده در افراد دارای اضافه وزن و چاق از افراد با وزن طبیعی کمتر بود (به ترتیب 57.3 و ۶۸٫۶%). در کودکان و نوجوانانی که آنتی Adv36 مثبت بودند، میانگین قد، وزن، اندازه دور کمر، کلسترول تام، کلسترول-LDL، تری گلیسرید، فشار خون دیاستولی و سیستولی بیشتر، و سطح کلسترولHDL- کمتری اندازه گیری گردید. هم چنین، در افراد بزرگسال با آنتی بادی مثبت Adv36، میانگین قد، وزن و تری گلیسرید بالاتر و سطح کلسترولHDL- کمتر نشان داده شد. نتیجه گیری: در جمعیت تهرانی، با وجود شیوع بالای آنتی Adv36، ارتباط معنی داری بین آن و نمایه توده بدن مشاهده نگردید، ولی حضور این ویروس با اختلالات لیپیدی همراه بود. بنابراین، روش های خنثی سازی تاییدی برای ادامه این پژوهش توصیه می گردد.