سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منا زیدشفیعی – دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده:

حق دادخواهی یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی است که برمبنای آن هرشهروند حق دارد دعوای خود را درحضور قاضی طرح نماید شورای حل اختلاف به عنوان نهاد جامعوی و با هدف افزایش مشارکت جامعه مدنی وکاهش عدالت رسمی به موجب قانون برنامه سوم توسعه درسیستم قضایی ایران پیش بینی گردید دراین مقاله با محور چالشهای رعایت حقوق شهروندی درایران و با استفاده از روش کتابخانه ای مشخص گردید که شوراهای حل اختلاف درمواردی موجب تحدید حقوق شهروندی و ازجمله حق دادخواهی گردیده است و امکان دادخواهی درحضور قاضی متخصص را از شهروندان سلب نموده است نتایج بررسی نشان میدهدکه عملکرد شوراها درراستای رسیدن به هدف صلح و سازش دربین مردم مبتنی براصول و ضوابط نظام یافته نمی باشد لذا پیشنهاد میگردد که با توجه به فرهنگ بومی و مذهبی کشور که دارای ظرفیت های مناسب درجهت حل و فصل اختلافات ازطریق عدالت غیررسمی می باشد با تدوین اصول و ضوابط نظام یافته عدالت غیررسمی و مردمی بتوان درراستای توسعه حقوق شهروندی اقدام نمود.