سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی دشتی – وکیل پایه یک دادگستری

چکیده:

شوراهای محلی درایران با توجه به خاستگاه مدنی و شرعی آن به جز در مقطع زمانی تاسیس انقلاب اسلامی که درقالب قانون اساسی نمود یافته بود و درآن برای این نظام درچارچوب قانون مصوب شورای انقلاب و قانون اساسی جایگاه مشخص و بالایی را تدارک دیده بود و درسایر برهه ها از این صراحت و روایی برخوردار نیست دراین مقاطع همواره شوراهای محلی درمیان طیفی از تردیدهای محلی و ملی و مدیریتی و حکومتی سرگردان بودها ست عدم طرح درست موضوع و مشخص نبودن تعاریف امر ملی و محلی و سایرت عاریفی که دراین موضوع موثرند خود به خود باعث نامعین بودن جایگاه این نهاد شده است به تبع آن همواره مباحث اصلی بین متخصصین برحول این موضوع نیز قرارگرفته که شوراها نهادی هستند برای تحقق حکومت محلی درایران یعنی به تعبیر موجود درمتن مقاله تعلق حاکمیتی دارند یا شوراهای محلی درایران یکی از ابزارهای مدیریتی نظام هستندو این نهاد و سایر ارکان وابسته بهعنوان مدیریت محلی تلقی میگردند درخلال مباحث ضمن بررسی مفاهیم فوق و تعاریف مربوطهدرپیپاسخگویی به موارد مذکور خواهیم بود.