سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی هدائی آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
رضا جعفری – دانشجوی کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
هدیه اکبری – کارشناس اقلیم شناسی ، دانشگاه پیام نور مرکزآران وبیدگل

چکیده:

به گودی های بزرگ سطح زمین که بوسیله آب پر شده و با آبهای آزاد تماس نداشته باشد دریاچه اطلاق می شود. این فرورفتگیها به علت فرسایش و یا عوامل داخلی سطح زمین پدید م یآیند.دریاچه نمک یکی ازمهمترین دریاچه های ایران است که در گذشته ازوسعت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده،اما امروزه به دلیل خشکی وبعد مسافت مطالعات کمتری درموردآن صورت گرفته تاجایی که هنوزهم بعد از گذشتن چندین سال کارهای مطالعاتی انجام شده توسط کلینسلی وبروکس مهمترین آنها به شمار می آیند.پلایای باقیمانده ازاین دریاچه دربردارنده ی آثاروشواهد باارزشی ازتغییرات سطح اساس )اقلیمیوتکتونیک(می باشند.بدین منظوربرای بررسی این شواهد بخش جنوبی دریاچه نمک انتخاب گردید وبا استفاده ازتصاویرماهواره ای و GIS وبرپایه اطلاعات حاصل ازبررسی منابع ومشاهدات میدانی،آثارمورفولوژیکی ازقبیل انحراف مخروطه افکنه ها وبالا آمدگی پادگانه ها ،به روش تحلیلی تجزیه وتحلیل شدوبین متغییرهای موثرارتباط برقرارگردیدونتایج حاصل موردتجزیه وتحلیلقرارگرفت دراین راستا ازداده های تصاویرماهواره ای IRS ولندست TM استفاده وهمچنین ازمدل SRTM برای بررسی چگونگی جابجایی وتغییرات استفاده شد با استناد به شواهدژئومورفولوژیکی نتایج نشان می دهدمحدوده موردمطالعه درکواترنرتحت تاثیرحرکات نئوتکتونیک وجابجایی گسل ها وتغییرات کلیماتیک قرارداشته،که منجربه انحراف مسیرمسیل هاوهمچنین تقطیع مخروطه افکنه ها وپادگانه هاودرنتیجه تغییرات سطح اساس دراین پلایا شده است