سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی برنجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
مرتضی طالبیان – دکتری لرزه زمین ساخت
عباس بحرودی – دکتری تکتونیک

چکیده:

گسلش فعال درایران باعث ویرانیهایگسترده ایدرمناطق مختلف آن شده است گستره مورد مطالعه درشمال خاورشهر سمنان قرار دارد دراین منطقه گسل عطاری دارای راستای شمال خاوری جنوب باختری و شیبی بسوی شمال باختر است دراین پژوهش با استفاده از داده های سنجش از دور و ارایه شواهد صحرایی پویایی گسله عطاری و حرکت تراکششی جوان آن مورد بررسی قرارگرفته است شواهد صحرایی گردآوری شده ازجمله جابجای دسته آبراهه ها و جابجاشدگی بادزن های ابرفتی حرکت راستالغز این گسل را درسطح زمین نشان میدهد ازسوی دیگر جابجایی قائم افقی های خاک جوان و دارای مواد آلی مولفه عادی حرکت امروزی این گسل را پیشنهاد می کنند با توجه به شواهد یاد شده گسل عطاری یک گسل پویا است که میتواند یک خطر لرزه زایی رای شهر سمنان و مراکز جمعیتی پیرامون آن محسوب گردد.