سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

تارا جمالی شهنی – کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

کالبد و هویت کالبدی شهرهای سنتی ایران قابلیت زندگی، حس تعلق، وحدت و استفاده بهینه از منابع طبیعی را بطور خودانگیخته تا قبل از تداخلات مدرنازیسیون توسط الگویی پنهان در خود نهان داشته اند و پایداری شهر را در سطوح مختلفی پاسخگوبودند اما با ورود مدرنیسم و ایجاد تداخلات کالبدی و همسان سازی الگوهای ساخت در اکثر نقاط جهان ، شهرهای ایرانی نیز از این تهاجم در امان نماند و الگوهای بومی آن در هم شکسته شد و شهرها در هر نقطه از ایران به یک شکل در آمدند .شهر پایدار یک فرمول نیست که با بکار بستن آن در هر نقطه ای از جهان به یک شکل و فرم شهری دست بیابیم . شهر پایدار شهری است به رنگ طبیعت و هویت بومی منطقه، همواره به رنگ سبز نیست گاهی اوقات قهوه ای و گاهی قرمز است! در این تحقیق بدنبال نوآوری در الگوهایی بومی شهر یزد در مقایسه با اصول پایداری به بررسی میزان همبستگی آنها خواهیمپرداخت در این راستا با استفاده از روش استراتژیک سوات به ارائه راهبردهای موثر با توجه به هدف پایداری در چهار بعد استراتژیک اقتضایی،تهاجمی، تدافعی و تطابقی خواهیم پرداخت