سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مصطفی خادمی – دکتری علوم محیط زیست_استادیار واحد پزشکی_دانشگاه آزاد اسلامی
علیرضا خادمی – دکتری داروسازی و کارشناس مسئولHSE

چکیده:

آلودگی هوا یکی ازمعضلات بنیادین بسیاری ازکلانشهرهای جهان بوده و این مشکل با تداوم شهرنشینی صنعتی شدن همراه با جلوه هایی ازنوگرایی رو به گسترش است دراین مقاله کوشش میگردد با اشاره به انقلاب صنعتی تحولات و دگرگونیهای حاصل از آن موضوع توسعه شتابان همراه مهاجرت های بی رویه افزایش جمعیت و اثرات آ«ها درمحیط زیست پایداری اکوسیستم ها و ایجاد آلودگی هوا موردبحث واقع شوند بنابراین فرایندهای گسترش آلودگی هوا منابع آلاینده انواع عوامل اولیه و ثانویه آن براساس دیدگاه EPA مورد توجه قرارمیگیرند علاوه براین مشکلات کلان شهرها مطرح شده و براین اساس رابطه برنامه ریزی شهری و آلودگی هوا مطمح نظر واقع میشود و البته برپایه مطالعات Bench-marking گذشته حال و آینده پاره ای ازکلانشهرهای جهان و راه حل های آنها مقایسه شده و توضیح داده میشود بخش اعظمی از مقاله به وضعیت کیفیت هوا برپایه گزارشات سازمان ملل و بطور ویژه ای شاخصهای بانک جهانی درزمینه World Development Management Index وUNCity Development Index پرداخته و موضوع تجزیه و تحلیلمیگردد.