سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

حسن سناری ساریانقلی – استادیار دانشکده هنر و معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبری

چکیده:

الزام مطالعه در باب شهر اسلامی و درک و فهم آموزه های حقیقی و اصیل در باب آن، ما را به مطالعهدر قرآن و سنت به عنوان منابع اصلی و اصیل شهر اسلامی وامیدارد.در این میان پیامبر خدا حضرت محمد(ص) به عنوان نمونه انسان کامل و پیامبر خاتم که منادی دین اسلام در تمامی جهان و برای تمامی قرون واعصار می باشند در باب شهر در سنت و کردار، دارای اصول و اندیشه و عملکردی می باشند که جایتحقیق و تتبع را به عنوان مفتاح اصلی شهر اسلامی داراست. از دیگر سو حضرت رسول اکرم(ص) درمدینه النبی با طرح شهر مدینه و ایجاد دولتشهر اسلامی در تحقق عینی نمونه ای کالبدی و حقیقی ازشهراسلامی نیز موفق گشته اند. این تحقیق کوششی است در باب درک و فهم برخی از مفاهیم شهر اسلامیدر سنت حضرت رسول اکرم(ص).