سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احسان درستکار – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده:

همانطور که در بسیاری از کنفرانس ها و همایش ها مطرح شده توجه به پایداری در حوزه های گوناگون می باشد.در مقوله شهرسازی حوزه توسعه پایدار شهری مورد تاکید بسیاری از محققان و پیوهشگران بوده است.در این مقاله اقدام به معرفی و شناخت کلی از مفاهیم پایداری در بخش های توسعه و شهر و شاخص های مورد نظر توسعه پایدار ضوابط برنامه ریزی و طراحی شهری جهت حرکت انسان به سوی پایداری و پایداری شهری و خصوصیات شهر پایدار و تجزیه به اجزا در ارتباط با کل و طراحی شهری پایدار و ملاحظات کلی در برنامه ریزی برای توسعه شهری پایدار پرداخته می شود.روش تحقیق به صورت پژوهش نظری بوده و بر اساس اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای اقدام به نتیجه در این حوزه شده است. افزایش فشردگی کالبدی در توسعه شهری, حفاظت و احیای نظام های طبیعی در شهر و منطقه پیرامونی, کاهش مصرف منابع و تولید آلودگی در شهر و منطقه, بهبود زیست پذیری اجتماعات بشری, پایندگی و تقویت اقتصاد شهری و اصلاح نظام اداری و حکمرانی شهری, بایستی اعمال شود تا شهر به سمت پایداری هدایت شود .وقتی که به توسعه پایدار شهری نظر می کنیم آن را با توجه به پیچیدگیهای شهر و مدیریت شهری و نواحی اطراف آن در نظر می گیریم و نمی توان آن را جدا از روستاها و شهرهای کوچک دانست . ولی حفظ کیفیت زندگی انسان با توجه به پیشرفتها امیدوارکننده است ، زیرا توسعه پایدار همچون علوم دقیقه نیست و عامل زمان در توسعه شهری خیلی مهم به نظر می رسد .