سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرخنده جوزان – دانشجوی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند
هادی پور شافعی – دکترای مدیریت آموزشی،استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

چکیده:

دردوران نوجوانی و جوانی ازحساس ترین مقاطع سنی درافراد آدمی است بسیاری ازتوانایی ها احساسات مهارت ها ونگرش ها دراین مقطع سنی شکلاصلی و حقیقی خود را پیدا می کند با توجه به اینکه دراین مقطع اززندگی قسمت اعظم وقت نوجوانان و جوانان درمحیط های آموزش رسمی و مدارس سپری می شود برنامه های مدارس باید ایینه تمام نمای ارزشها خواست ها انتظارات و مهارته ای اجتماعی باشند به عبارت دیگر هدف اصلی برنامه های مدارس تربیت و اموزش انفرادی جامعه پذیر و اشنابه اصول و مهارت های زندگی جمعی و ضروری جهت زیست درجامعه است پژوهش حاضر بهدنبال شناسایی میزان توجه به ویژگیهای دوران نوجوانی و جوانی که سبب جامعه پذیری و پذیرش فرهنگ جهانی شدندرجوانان و نوجوانان است و همچنین نقش و رسالت مدارسمتوسطه دراین زمینه می باشد.