مقاله شهرها هوشمندند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در هنرسو از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: شهرها هوشمندند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر
مقاله سیتستم شهری
مقاله سیستم های آشوبناک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کی نوش شاهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرها به لحاظ ذات پیچیده محیط، اعم از مصنوع و زنده از نظر ماهیتی رفتارهای هوشمندانه از خود بروز می دهند. تا زمانی که شهر به عنوان یک سیستم زیستی از دیدگاه سیستم تئوری وارد مود آشوبناک نشده است روش های کلاسیک و مبتنی بر سیستم های تعریف شده برای برنامه ریزی و کنترل رفتار آنها جوابگو است. اما در زمانی که وارد مود آشوب می شود اگر چه که در بازه هائی از زمان رفتارهای تعریف شده و قابل پیش بینی از خود نشان می دهد اما به لحاظ حساسیت به شرایط اولیه بسیار هوشمندانه و خلاق به ناگاه رفتارهای غیر قابل پیش بینی و خارج از برنامه را بروز می دهند که به طور اساسی غیر قابل کنترل می نماید لذا در این یاد دداشت حداقل راهکارهای پیشنهادی برای محتمل شمردن سناریوی آشوبناک آن ارائه شده است. با عنایت به این امر که پرشماری به صورت پیچیدگی سیستم برابر نیست.