سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

پویا زرگران – دانشجوی دکترای معماری، دانشگاه بولونیا، ایتالیا

چکیده:

زمانیکه شهرهای شکوهمند اسلامی را به عنوان سندی موجود، شکل گرفته طی قرون متمادیبدست نیاکان خود بر پایه مفاهیمی غنی و بعنوان آثار و نتایج تعامل اندیشه ها و اعتقادات مذهبی یکسانبا نیازهای مختلف مردم کشورمان در شکل گیری زندگی دسته جمعی در بستر های مشخص جغرافیاییدر نظر بگیریم، ضرورت و اهمیت حفظ آنها در تمامیت و کلیت خود بعنوان نمونه تجلی یافته مفاهیممقدس معنوی در کالبدهای فیزیکی بیشتر حس می گردد.این مقاله قصد بررسی چگونگی تطبیقپذیری تئوری مرمت نظریه پرداز معروف ایتالیایی چزاره براندی بر شهرهای تاریخی-اسلامی را دارد؛براندی در تئوریش درباره بازآفریده شدن اثر هنری در درک شهودی بیننده سخن می گوید و اصلبازگردانیدن وحدت موجود در این آثار را با تأکید بر حفظ هر جزء در کلیت خود بعنوان یکی ازقواعد سه گانه نظریه خود مطرح می کند. با بررسی سیر تحول شهرهای ایرانی که در طی تاریخ هموارهاز پیشرفته ترین امکانات و دانشها در جهت ساخت محیط پیرامون خویش بهره گرفته و به هنرمندیتمام که در شهرهای زیبا و شکوهمند سلجوقی و صفوی قابل لمس و مشاهده است، عناصر و فضاهایمعماری شهری را در جهت برآورده کردن نیازهای شهروندی و در توازن و تعادل با یکدیگر و با کلمجموعه شهری آفریده و را پدید آورده ، تئوری براندی میتواند مسیری بسمت بازشناسی ارزشهاینهان و بی نظیر این شهر ها و وسیله ای برای حفظ و انتقال آنها به آیندگان باشد.