سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

طاهر پریزادی – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد بروجرد،لرستان،
حسن حسینی امینی – کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور،تهران، ایرا

چکیده:

بحث پدافند غیر عامل مخصوصاً بکارگیری ملاحظات پدافند غیر عامل در ساخت فضاهای شهری و همچنین ساختمان های عمومی تاریخچه ای طولانی دارد . صحت این ادعا را می توان در جنگ های صدر اسلام و تدابیر دفاعی همچون حفر خندق، ساخت برج وبارو و… جستجو نمود،اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در گسترش سلاح های کشتار جمعی نیاز به پیشرفت در ملاحظات پدافند غیر عامل در کاهش تلفات جنگ ها بیش از پیش احساس می گردد. با توجه به اینکه کشور ایران دارای اهداف و خط مشی های راهبردی مثل اقتدارگرایی، عزت طلبی، ضد هژمونی، حفظ تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، الگوی پیشرفت بومی، و … می باشد و همچنین به دلیل قرارگیری در خاورمیانه و موقعی تهای منحصر به فرد ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر، ژئو راهبردی، ژئوایدئولوژیک و از سوی دیگر اعتقاد به اینکه در همه حال باید آماده دفاع بود، بکارگیری ملاحظات پدافندی در ساخت شهرها در کشوری مانند ایران بسیار مهم است. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و متغیرهای مورد بررسی در آن شامل شناسایی ساختمان های اداری حیاتی، حساس و مهم شهر شهریار، به منظورکاهش خسارت های ناشی از حملات دشمن می باشد. روش جمع آوری اطلاعات عمدتاً کتابخانهای بوده و با توجه به نوع تحقیق از مطالعاتمیدانی)مصاحبه( نیز استفاده شده است. در این مقاله از روش ماتریسی برای بررسی انطباق مکانی سازمان های اداری شهریار با اصول پدافند غیر عامل استفاده شده است. در این مقاله به شناسایی ساختمان های حیاتی، حساس و مهم در شهر شهریار پرداخته شده است؛ بدین طریق می توان اقدامات پیشگیرانه ای را قبل از وقوع جنگ برای کاهش خسارات جانی و مالی مهم ترین ساختمان های شهر، جایی که این تلفات از بقیه نقاط شهر بیشتر است را انجام داد. نتایج تحقیق بیانگر عدم رعایت اصول پدافند غیر عامل در شهرک اداری شهریار می باشد.