سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست، دانشگ
اسماعیل صالحی – استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
الهام زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست، دانشگ
وحید زمانی –

چکیده:

ماهیت غیرمترقبه وقوع زلزله و چگونگی مقابله و مهار پیامدهای و خسارات ناشی از آن، یکی از دغدغههای اصلی تمامی مدیران شهری و شهروندان میباشد. گسترش شهر و شهرنشینی و افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش فعالیتهای اقتصادی و محیطی، ابعاد این سانحه را دوچندان کرده است. با توجه به نقش اساسی مدیریت بحران قبل از سانحه در جهت کاهش آسیبپذیری نواحی شهری در برابر سانحه، میتوان با اصلاح وضعیت شهرسازی، آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله را به میزان زیادی کاهش داد. در این مقاله سعی شده با بررسی نگرشهای مدیریت بحران در کشورهای در حال توسعه، اصول و ضوابط شهرسازی، به نحوی بیان شود که بعنوان راهکارهایی در جهت کاهشاثرات پس از زلزله در نواحی شهری عمل نماید