سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پسند مهدوی سعیدی – مربی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

چکیده:

این پژوهش نگاهی است به اجتماع و فرهنگ و چالشهایی که بواسطه رفتارهایاجتماعی در پایداری شهرها نقش مستقیم یا غیرمستقیم ایفا می کند کالبد شهر با حضور انسان معنا پیدا میکند و زندگی در شریانهایی که برای انسان و با رویکرد آرامش و بقا ایجاد می شود ادامه می یابد و به یقین عنصر اصلی تمام این معناها انسان است انسان در جوامع مختلف به واسطه عوامل متعدد انسانی جغرافیایی و محیطی بنای فرهنگ های متفاوت را بنا می کند و به واسطه تفاوت فرهنگ تفاوت هنر و بستر ایجاد هنر یعنی اجتماع پدید می اید لذا درگیری این دو فرهنگ و اجتماع بدیهی است پایداری درمفهوم اجتماع ارتباط مستقیم با پایداری و توسعه در تمام جنبه های فرهنگی و هنری دارد فلذا برای رسیدن به معانی توسعه پایدارباید پایداری را دریک اجتماع موجود نه آرمانی جستجو کرد این پژوهش کاوشی است دراین باب