سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر انصاری پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حامد نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سمانه ملکی صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

درنمونه برداریهای که طی سالهای ۹۰-۸۸ درمزارع یونجه شهرستان خرم آباد صورتگرفت تعداد۱۵گونه کفشدوزک جمع آوری و شناسایی گردید که به شرح زیر میب اشندHippodamiavariegata (Goeze, ), Coccinellaseptempunctata (Linnaeus, ),Coccinellaundecimpunctata (Linnaeus, ), Hyperaspis quadrimaculata (Redtenbacher, ), Oenopiaconglobata (Linnaeus, ), Oenopiaoncina (Olivier, ), Propyleaquatuordecimpuctata (Linnaeus, ), Psylloboravigintiduopunctata (Linnaeus, ), Scymnusapetzi (Mulsant, ),Scymnus flavicollis(Redtenbacher, ), Scymnus syriacus (Marseul, ), Scymnuspallipes (Mulsant, ), Exochomus pubescens (Kuster, ), Exochomusflavipes (Goeze, ), Exochomus melanocephalus (Zoubkoff, کفشدوزک های جمع آوری شده از مزارع یونجه شهرستان خرم آباد از۸ جنس مختلف این حشرات مفید بودند تعدادی از نمونه هابه تشخیص و تایید Dr. Fusch ازکشور المان رسیده است