سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دنا رحمانی – دانشجوی واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
پیمان نوروزی – استادیار موسسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
سیدباقر محمودی – استادیار موسسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
سپیده ترابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو تحقیقات تهران

چکیده:

در این بررسی از جمعیت در حال تفکیک F2 برای شناسایی نشانگر مولکولی پیوسته با ژن مقاومت به بیماری ویروسی ریزومانیای چغندرقند استفاده گردید. در این تحقیق از آغازگرهای تصادفی دهنوکلئوتیدی به صورت تکی و جفتی برای آزمون RAPD F برروی DNA بالک مقاوم و حساس بر اساس تجزیه تفرق توده (BSA) استفاده شد. تعدادی از جفت آغازگرها در بالک های DNA تولید چند شکلی نمودند، پس از آزمون این جفت آغازگرها بر روی DNA تک بوته بالک های حساس و مقاوم، تعدادی از آنها انتخاب و در تک بوته های جمعیت نیز ارزیابی شدند. سپس فواصل نشانگرها و ژن ایجاد مقاومت بااستفاده از روش فراوانی بوته های نوترکیب تعیین گردید. از بین نشانگرهای منتخب یک نشانگر ناجفت با فاصله حدود ۲۱/۸۷ سانتی مورگان بدست آمد.