سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا فتحی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی
محمدعلی خصالی بابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سعید دانایی بارفروشی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این مقاله مدل سازی تجربی عملگرهای ساخته شده ازآلیاژهای حافظه دار ۱ جهت استفاده در سیستم های موقعیت دهی میکرونی مطالعه شده است. ساختار عملگر مورد استفاده بر اساس خمش یک میله از جنس نیتینول و برگشت فنری استوار میباشد. به سبب پیچیده بودن معادلات ساختاری این نوع عملگرها و از طرفی وجود عدم قطعیتهای بسیار زیاد موجود در این معادلات، استخراج یک مدل دینامیکی دقیق کار بسیار سخت و در بعضی مواقع غیرممکن می باشد. ساختار مدل مورد استفاده در این تحقیق یک مدل همرشین-واینر ۲ می باشد که از دو زیرسیستم دینامیکی خطی و زیرسیستم استاتیکی تشکیل شده است. نظر به رفتار هیسترزیس این نوع عملگرها برای مدل کردن زیر سیستم استاتیکی از مدل اصلاح شده پرنتل-ایشلینسکی ۳ استفاده گردد. پارامترهای موجود این مدل با استفاده از روش بهینه سازی اجتماع پرندگان ۴ و داده های تجربی شناسایی گردیدند. برای بدست آوردن داده های تجربی چندین آزمایش در شرایط کنترل شده روی نمونه عملگر ساخته شده انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که با این روش می توان یک مدل بسیار دقیق برای شناسایی رفتار این نوع عملگر پیدا نمود و ازآن جهت کنترل استفاده کرد