سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا زارعی خیرآبادی – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
فهیمه نیک سرشت – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
امین موهبت – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
وجیهه درستکار – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از گیاهان بومی هر منطقه راهکاری مناسب در مبارزه با آلودگی عناصر سنگین به کمک روش گیاه پالایی میباشد. در این پژوهش، معدن باما در ۲۰ کیلومتری جنوب غرب اصفهان انتخاب گردید. محل قرارگیری باطله های حاصل از جداسازی کانیها در این معدن، رویشگاههای ویژه ای را جهت بررسی پدیده گیاه پالایی فلزات سنگین و عناصر کمیاب ضروری به وجود آورده است در این بررسی ۴۴ نمونه گیاهی از ۱۳ خانواده در دامنههای مختلف سرب، کادمیم و نیکل انتخاب شدند.علاوه برآن خاک ریزوسفری این گیاهان از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و همچنین غلظت عصاره گیری شده با DTPA عناصرسرب کادمیم،روی،مس و نیکل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.در نهایت غلظت این عناصردرگیاهان مورد بررسی قرارگرفت.نتایج حاصله نشان دادکه درمیان گونه های جمع آوری شده گونه Onopordeon sp. از خانواده Asteraceae گونهCynanchumacutum از خانواده ،Asclepiadaceae گونه از خانواده ،Asteraceae گونه Thevenotiapersica از خانوادهAsteraceae گونه Plantagolancelaum از خانوادهPlantaceae به ترتیب با غلظت ۳۹۳۷۴ ، ۴۰، ۵۰، ۱۲۳۲۵، ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به سرب، کادمیم، نیکل، روی و مس بیشترین توانایی را در انتقال عناصر به اندام هوایی نشان دادند.لذا این گونهها،گزینههای موثری جهت پالایش خاکهای آلوده ناشی ازفلزات سنگین میباشند.