سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی میرحسینی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات منابع طبیعی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ط
عباس زارع زاده – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات منابع طبیعی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ط

چکیده:

به منظورشناسایی گیاهان دارویی منطقه قوام آباد (استان یزد) و تعیین مصارف درمانی آنها این بررسی از سال ۱۳۸۵ به مدت یک سال اجرا شد. پس از جمع آوری گیاهان موجود در عرصه نسبت به شناسایی آن‌ها اقدام گردید و اطلاعاتی از قبیل نام فارسی، نام علمی، نام خانواده، فرم رویشی،پراکنش جغرافیایی و اندام مصرفی این گیاهان یادداشت گردید. بررسی به عمل آمده نشان داد که در منطقه مورد مطالعه ۳۹گونه دارویی متعلق به ۳۴ جنس و ۱۵ تیره وجود دارد. بشترین تعداد گونه ها به ترتیب مربوط به تیره های ، Lamiaceae با ۱۳ گونه (۴/۳۳ درصد) ، Asteraceae با ۵ گونه (۸/۱۲ درصد) ،Apiaceae با ۴ گونه (۳/۱۰درصد) و Rosaceae با ۴ گونه (۳/۱۰درصد) است. بررسی شکل زیستی نشان داد که در منطقه تعداد۱۴ گونه همی کریپتوفیت ، ۸ گونه فانروفیت ، ۸ گونه تروفیت، ۵ گونه کامفیت و ۴ گونه کریپتوفیت وجود دارد. پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان می دهد که ۱/۶۴ درصد گونه ها (۲۵ گونه ) به ناحیه ایرانو – تورانی تعلق دارند. سایرگونه ها علاوه بر ناحیه ایرانو – تورانی در نواحی رویشی دیگر نیز پراکنش دارند. از ۳۹ گونه دارویی منطقه ۲ گونه (۱/۵ درصد) انحصاری ایران هستند .