سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست ، واحد علوم وتحقیقا ت خوزست
عبدالامیر معزی – دکتری خاک شناسی-عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

علاوه بر ترکیبات هیدرو کربنی ،مقادیر جزیی ترکیبات آلی- فلزی با پایه ی نیکل، وانادیوم و آهن نیز در نفت خام موجود می باشد. فلزات سنگین ،یکی از مهم ترین آلاینده های زیست محیطی محسوب می شوند که در فازهای کلوییدی ،یونی،محلول و معلق موجود بوده و مورد تجزیه بیولوژیکی قرار نمی گیرند ، بنابراین برای پاکسازی از محیط ،معمولاً باید آن ها را حذف یا تثبیت نمود. تخلیه ی کنده های آغشته به مواد هیدرو کربنی و لجن های نفتی در محیط طبیعی بلاخص در صورتی که به صورت غیر اصولی دفع شوند قادر خواهند بود اثرات زیست محیطی زیانباری را ایجاد نمایند . در این مطالعه کنده های پایه روغنی مورد بررسی قرار خواهند گرفت . به هنگام حفاری از نفت خام به عنوان سیال استفاده می شود .نفت خام مایعی است تیره رنگ همراه با ترکیبات شیمیایی و ترکیبات آلی – فلزی با پایه ی نیکل ،وانادیم،آهن و کادمیوم نیز در نفت خام موجود است در این تحقیق کاربرد گیاهان مقاوم برای پاکسازی کند ه های حاصل ازحفاری چاه های نفت که آغشته به مواد نفتی می باشند مورد بررسی قرار خواهد گرفت هدف از این تحقیق شناسایی برخی گونه های مقاوم بر پالایش کنده های حفاری آلوده به فلزات سنگین و تعیین برخی فلزات سنگین در کنده های مورد مطالعه میباشد در این تحقیق از طرح اماری کاملاً تصادفی در قالب آزمایشات فاکتوریل ،فلزات در دو سطح ،گیاه در دو سطح،و کنده در سه سطح و یک سطح خاک کاملاً غیر آلوده (شاهد) و سه تکرار آزمایشی انجام خواهد شد. به همین منظور از خاک و گیاه نمونه برداری و غلظت نیکل و وانادیوم اندازه گیری و مشخص شدکه گیاه خردل وحشی جذب بیشتری نسبت به پنیرک دارد در نهایت عنوان گردید که این گیاه قابلیت مناسبتری برای جذب این دو عنصر دارد.